Yoshitaka Akimitsu - Hello Teddy

Yoshitaka Akimitsu - Hello Teddy

Eastworld - CP38-3035

Made in Japan - no barcode