Juliette Gréco - The Best of Juliette Gréco

Juliette Gréco (7 February 1927 – 23 September 2020) was a French actress and popular chanson singer.

Juliette Gréco - The Best of Juliette Gréco

EMI/Odeon - CP35-5018

Made in Japan - no barcode