Kiyoshi Shomura - El Noi de la Mare

Kiyoshi Shomura - El Noi de la Mare

Eastworld - CC38-3003

Made in Japan - no barcode